Banner Nederlandse Euromunten

Muntsets Holland Coin Fair
Holland Coin Fair set 2002
Thema: Beatrix

Holland Coin Fair set 2003
Thema: Muntmeesters door de eeuwen heen: Periode 1815-1838. G.D. Bourgogne Herlaer en Y.D.C. Suermondt.

Holland Coin Fair set 2004
Thema: Muntmeesters door de eeuwen heen: Periode 1838-1874. P.C.G. Poelman en H.A. (van den Wall) Bake.

Holland Coin Fair set 2005
Thema: Muntmeesters door de eeuwen heen: Periode 1874-1909. P.H. Taddel en H.L.A. van den Wall Bake.

Holland Coin Fair set 2006
Thema: Muntmeesters door de eeuwen heen: Periode 1909-1942. C. Hoitsema en W.J. van Heteren

Holland Coin Fair set 2007
Thema: Muntmeesters door de eeuwen heen: Periode Periode 1942-1979

Overzicht van alle Holland Coin Fair sets
Alle Holland Coin Fair sets op een rijtje

naar boven

5 Euro | 12 Heller | Euromunten Blog | 2 Euromunten | Euromunten | Gouden Munten